INTERLINGWISTYKA / INTERLINGUISTICS

English version of this site

Nowa specjalność studiów II stopnia na kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją nosi nazwę INTERLINGWISTYKA / INTERLINGUISTICS. Są to studia w językach esperanto oraz angielskim. Więcej informacji na temat powyższej specjalności znaleźć można pod niniejszym linkiem.

Już wkrótce możliwa będzie rejestracja na powyższe studia w uczelnianym systemie rekrutacyjnym, natomiast z ich programem zapoznać można się na poniższej stronie.

Specjalność o nazwie interlingwistyka w ramach kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją przeznaczona jest dla absolwentów studiów I stopnia lub równoważnych, wykazujących się co najmniej dobrą znajomością języków esperanto oraz angielskiego (minimum poziom B2 według skali ESOKJ).

Studia na powyższej specjalności koncentrują się na nauczaniu komunikacji międzykulturowej przy użyciu języka esperanto. Przedmioty z zakresu zarządzania informacją nauczane są w jej przypadku w języku angielskim. Oprócz tego na początku II roku nauki student wybiera interesujące go przedmioty (łącznie 60 godzin) z proponowanej puli zajęć fakultatywnych. Oferta przedmiotów do wyboru stanowi owoc współpracy różnych ośrodków akademickich i zmienia się w kolejnych cyklach dydaktycznych.

W trakcie powyższych studiów ich słuchacze poszerzają oraz pogłębiają swoje kompetencje w zakresie znajomości języków esperanto oraz angielskiego. Zajęcia prowadzone w powyższych dwóch językach oraz praktyczna ich nauka, w tym 30 godzin ćwiczeń z zakresu tłumaczeń, umożliwiają osiągnięcie przez absolwentów opisywanej specjalności kompetencji językowych na poziomie C1/C2.

Absolwent powyższych studiów posiada podstawową wiedzę z zakresu: językoznawstwa, komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej, polityki językowej oraz zarządzania informacją, a także wykazuje znajomość narzędzi stosowanych w ostatnim z wymienionych obszarów; posiada szczegółową wiedzę z dziedziny języków planowych, a także z zakresu językoznawstwa, kultury i literatury esperanta oraz historii ruchu esperanckiego. Potrafi krytycznie analizować i oceniać sytuację językową na świecie oraz posługiwać się zdobytą wiedzą w komunikacji międzykulturowej. Umie porównywać języki i kultury, doceniać dziedzictwo kulturowe oraz inność na różnych płaszczyznach, a także współpracować w grupie międzynarodowej. Jest też gotowy do samokształcenia.

Kwalifikacje nabyte na powyższych studiach magisterskich umożliwiają ich absolwentowi podjęcie zatrudnienia w zagranicznych przedstawicielstwach firm, biurach podróży, firmach z branży medialnej, jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową, organizacjach międzynarodowych oraz sektorach wymagających nieustannej współpracy i komunikacji międzynarodowej, a także otwartości na różnorodność i odmienność. Absolwent powyższej specjalności może poza tym podjąć pracę w ośrodkach kultury oraz organizować kursy i wydarzenia kulturalne.

Kompetencje absolwenta:

 • zna języki esperanto oraz angielski na poziomie minimum C1 
 • posiada umiejętność krytycznej analizy oraz oceny sytuacji językowej na świecie 
 • potrafi stosować narzędzia służące zarządzaniu informacją
 • potrafi współpracować w grupie międzynarodowej
 • jest otwarty na różnorodność i odmienność

Perspektywy zawodowe:

 • zagraniczne przedstawicielstwa firm
 • biura podróży
 • firmy z branży medialnej
 • jednostki administracji publicznej zorientowane na współpracę międzynarodową 
 • organizacje międzynarodowe
 • ośrodki kultury (organizacja kursów oraz wydarzeń kulturalnych)

Specjalność o nazwie interlingwistyka to studia o charakterze międzynarodowym, otwarte dla słuchaczy z całego świata. Współpracujemy miedzy innymi z Zaozhuang University w Chinach.

Przeczytaj wywiad z prof. Iloną Koutny, która jest organizatorką studiów na specjalności o nazwie interlingwistyka (s. 14 numeru Życia Uniwersyteckiego, do którego prowadzi powyższy link).

Zobacz również:

http://ie.amu.edu.pl/nowa-grupa-podyplomowych-studiow-interlingwistyki-uam/

Sympozjum Interlingwistyczne „Rola języków w komunikacji międzykulturowej”

Wybrane referaty dostępne na YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLGDNhxSrlMB-_AHJnJumSq9k7Vvnf93Uf

Opracowane materiały ukazały się jako pierwsze dwa tomy serii Instytutu Etnolingwistyki pt. Cross-linguistic and Cross-cultural Studies.