PRAKTYKI ZAWODOWE

Pobierz PLAN oraz Dziennik praktyk zawodowych.

Więcej informacji na stronie Wydziału Neofilologii.

Niepedagogiczne praktyki zawodowe są obowiązkowe dla studentów studiów licencjackich na specjalności językoznawstwo i nauka o informacji, a ich zaliczenie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Praktyki trwają 150 godzin (4 tygodnie) i mogą być realizowane od zakończenia drugiego semestru do końca szóstego semestru studiów. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną mogą być one realizowane zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej.

W Katedrze Metodologii Lingwistyki opiekunem praktyk jest mgr Nina Trzaska (adres mailowy: nintrz@amu.edu.pl).

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie następujących dokumentów: 

  • Plan praktyk, który należy dostarczyć opiekunowi w Instytucie/Katedrze jeszcze przed rozpoczęciem praktyk.
  • Dziennik praktyk, zawierający:
    • rzetelnie wypełnione karty tygodniowe,
    • sprawozdanie studenta, 
    • opinię opiekuna praktyki w zakładzie pracy.

Wszystkie wpisy w dzienniku praktyk powinny być potwierdzone przez opiekuna wyznaczonego przez pracodawcę (podpis, pieczątka). 

Aby praktyki mogły zostać zaliczone, konieczne jest zapisanie się w USOSie na przedmiot „Praktyki”.

Na życzenie instytucji przyjmującej praktykanta Uczelnia może zawrzeć z nią porozumienie w sprawie organizacji praktyk zawodowych. Porozumienie podpisuje pełnomocnik dziekana ds. niepedagogicznych praktyk zawodowych.

Niepedagogiczne praktyki zawodowe prowadzone w sposób zdalny wymagają zgody opiekuna praktyk w danej jednostce. W spornych sytuacjach wymagana jest zgoda wydziałowego pełnomocnika dziekana ds. niepedagogicznych praktyk zawodowych lub prodziekana ds. studenckich. W sytuacji niemożliwości zorganizowania praktyk przez studenta ze względu na stan epidemiczny w kraju pełnomocnik dziekana ds. studenckich może zaproponować inny sposób realizacji efektów uczenia się celem zaliczenia studentowi praktyki.