PRAKTYKI ZAWODOWE

Pobierz PLAN oraz Dziennik praktyk zawodowych.

Więcej informacji na stronie Wydziału Neofilologii.

Niepedagogiczne praktyki zawodowe są obowiązkowe dla studentów studiów licencjackich na specjalności językoznawstwo i nauka o informacji, a ich zaliczenie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Praktyki trwają 150 godzin (4 tygodnie) i mogą być realizowane od zakończenia drugiego semestru do końca szóstego semestru studiów. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną mogą być one realizowane zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej.

W Katedrze Metodologii Lingwistyki opiekunem praktyk jest mgr Nina Trzaska (adres mailowy: nintrz@amu.edu.pl).

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie następujących dokumentów: 

  • Plan praktyk, który należy dostarczyć opiekunowi w Instytucie/Katedrze jeszcze przed rozpoczęciem praktyk.
  • Dziennik praktyk, zawierający:
    • rzetelnie wypełnione karty tygodniowe,
    • sprawozdanie studenta, 
    • opinię opiekuna praktyki w zakładzie pracy.

Wszystkie wpisy w dzienniku praktyk powinny być potwierdzone przez opiekuna wyznaczonego przez pracodawcę (podpis, pieczątka). 

Aby praktyki mogły zostać zaliczone, konieczne jest zapisanie się w USOSie na przedmiot „Praktyki”.

Na życzenie instytucji przyjmującej praktykanta Uczelnia może zawrzeć z nią porozumienie w sprawie organizacji praktyk zawodowych. Porozumienie podpisuje pełnomocnik dziekana ds. niepedagogicznych praktyk zawodowych.

Niepedagogiczne praktyki zawodowe prowadzone w sposób zdalny wymagają zgody opiekuna praktyk w danej jednostce. W spornych sytuacjach wymagana jest zgoda wydziałowego pełnomocnika dziekana ds. niepedagogicznych praktyk zawodowych lub prodziekana ds. studenckich. W sytuacji niemożliwości zorganizowania praktyk przez studenta ze względu na stan epidemiczny w kraju pełnomocnik dziekana ds. studenckich może zaproponować inny sposób realizacji efektów uczenia się celem zaliczenia studentowi praktyki.

Porozumienie, które należy przygotować jeszcze przed rozpoczęciem praktyk. Podpisywaniem porozumień zajmuje się Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych, p. dr Adam Sobek. Porozumienie w dwóch egzemplarzach należy włożyć do skrzynki podawczej, zawieszonej przy pok. 519.

Student odbiera podpisane porozumienie Collegium Novum, Blok B, pok. 519 w godzinach wyznaczonego dyżuru p. dra Sobka. Gdy p. dr Sobek jest na urlopie, podpisywaniem porozumień zajmuje się Prodziekan ds. studenckich. Jeden egzemplarz porozumienia należy dostarczyć opiekunowi, a drugi praktykodawcy.