JĘZYKOZNAWSTWO I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Program studiów na kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją oparty jest na doświadczeniach prowadzonej od ponad trzydziestu lat specjalności o nazwie językoznawstwo i informacja naukowa, realizowanej aktualnie pod nazwą językoznawstwo i nauka o informacji. Studia na powyższej specjalności oferowane były uprzednio w ramach Instytutu Językoznawstwa, natomiast po utworzeniu Katedry Metodologii Lingwistyki, co miało miejsce na przełomie lat 2019/2020, realizację stosownej specjalności powierzono własnie powyższej jednostce organizacyjnej. Większość pracowników KML prowadzi aktualnie zajęcia na wspomnianej specjalności i wyraziła gotowość do ich prowadzenia również na nowo powstałym kierunku: językoznawstwo i zarządzanie informacją.  

Przedmioty objęte programem studiów na opisywanym kierunku dzielą się na trzy podstawowe bloki: językoznawczy, informatyczny oraz językowy.

Pierwszy z nich obejmuje przedmioty związane z poszczególnymi typami badań językoznawczych oraz wybranymi działami językoznawstwa: wstęp do językoznawstwa, lingwistyka matematyczna, językoznawstwo typologiczne i porównawcze, współczesne teorie lingwistyczne, a także z pokrewnymi obszarami nauki: socjolingwistyka i psycholingwistyka, logika matematyczna, mechanizmy perswazji werbalnej czy filozofia.

Drugi z bloków obejmuje zajęcia praktyczne, związane jednocześnie z drugim członem nazwy kierunku – zarządzaniem informacją: wstęp do zarządzania informacją, technologia informacyjna, podstawy programowania na potrzeby przetwarzania języka naturalnego, podstawy programowania na potrzeby zarządzania informacją, źródła informacji, statystyka czy też algorytmy i obliczenia.

Ostatni z bloków ma również charakter zajęć praktycznych, gdyż obejmuje on naukę języków obcych. Obowiązkowym językiem na opisywanym kierunku jest język angielski, natomiast w ramach przedmiotu o nazwie drugi język kierunku studenci mają możliwość wyboru zajęć językowych z jednego spośród oferowanych języków (przedmiot drugi język kierunku umożliwia w każdym roku zdobycie 18 punktów ECTS, co oznacza, że przedmiotowe zajęcia stanowią 30% wymiaru godzinowego przedmiotów do wyboru). Przedmiot ten słuchacze opisywanego kierunku realizują wspólnie ze studentami Instytutu Etnolingwistyki, dzięki czemu w ramach odpowiedniego przedmiotu mogą oni dokonać wyboru spośród takich języków jak na przykład: francuski, rosyjski, hiszpański, japoński czy chiński.

Wszystkie wymienione przedmioty służyć mają ostatecznie przygotowaniu słuchacza do wyboru tematu oraz opiekuna pracy licencjackiej, którą napisze na ostatnim semestrze studiów.

Język jest podstawowym środkiem przekazu informacji. Dlatego przetwarzanie informacji jest ściśle powiązane z językiem.

Na kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją student pozna nie tylko „anatomię języka” i jego podsystemów, ale również nauczy się, jak z takiej wiedzy korzystać. Pozna oprogramowanie niezbędne do pracy nowoczesnemu tłumaczowi, redaktorowi gazety, specjaliście z zakresu obróbki danych oraz reprezentantom wielu innych profesji. Dowie się, jak funkcjonują archiwa informacji, a także jakie są techniczne i prawne uwarunkowania jej gromadzenia, przechowywania i udostępniania. Oprócz tego nauczy się skutecznie kilku języków obcych oraz oswoi się z wielokulturowym środowiskiem, które na naszym Wydziale jest zarazem rzeczą oczywistą i niezwykłą.

Studenci językoznawstwa i zarządzania informacją uczestniczą także w unikatowych projektach naukowych związanych z technologią mowy i języka, komunikacją multimodalną, badaniami nad językiem prawa oraz licznymi innymi dziedzinami z zakresu nauk o języku i informacji.

Wybrane przedmioty objęte opisywanym kierunkiem

 • podstawy programowania na potrzeby przetwarzania języka naturalnego
 • źródła informacji
 • technologia informacyjna
 • wstęp do zarządzania informacją
 • wstęp do językoznawstwa
 • współczesne teorie lingwistyczne
 • językoznawstwo typologiczne i porównawcze
 • algorytmy i obliczenia

Kompetencje absolwenta opisywanego kierunku studiów

 • potrafi posługiwać się pierwszym językiem obcym (język angielski) zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz drugim językiem obcym (drugi język kierunku) zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu co najmniej B1;
 • potrafi rozpoznawać, analizować oraz oceniać zjawiska językowe, społeczne i kulturowe zachodzące w ramach relacji: humanistyka – świat cyfrowy, korzystając ze standardowych metod i narzędzi, stosowanych w badaniach językoznawczych;
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu językoznawstwa i nauki o informacji, w tym badań nad językiem wraz z ich społecznymi, kulturowymi i cywilizacyjnymi kontekstami;
 • zna i rozumie funkcjonowanie struktur i instytucji zajmujących się działalnością w zakresie badań nad językiem, jak i zarządzaniem informacją wraz z zasadami tworzenia różnych form przedsiębiorczości;
 • jest gotów do krytycznej oceny posiadanej przez siebie wiedzy oraz odbieranych treści i ich stałej aktualizacji, w tym zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemów związanych z językoznawstwem i zarządzaniem informacją.

Perspektywy zawodowe absolwenta opisywanego kierunku

Podmioty, w których zatrudnienie znajdą absolwenci kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją, to miedzy innymi:

 • firmy z branży BPO (ang. Business Process Outsourcing) stanowiące zaplecze wielkich międzynarodowych koncernów,
 • centra usług wspólnych (ang. SSC – Shared Services Centers) będące scentralizowanymi oddziałami największych światowych korporacji,
 • biura tłumaczeń,
 • agencje brandingowe,
 • firmy rekrutacyjne,
 • agencje reklamowe,
 • przedsiębiorstwa z branży szeroko pojętego e-marketingu (SEO/SEA),
 • agencje informacyjne i archiwa,
 • a także wiele innych podmiotów gospodarczych oraz instytucji, jako że kompetencje absolwentów opisywanego kierunku pozwalają im bardzo elastycznie dostosowywać się do aktualnych wymagań rynku pracy.