JĘZYKOZNAWSTWO I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Program studiów jest oparty na prowadzonej od ponad 30 lat specjalności językoznawstwo i informacja naukowa, aktualnie zwanej językoznawstwo i nauka o informacji. Studia na tej specjalności były prowadzone w ramach Instytutu Językoznawstwa. Po rozwiązaniu IJ i utworzeniu KML na przełomie lat 2019/2020 prowadzenie specjalności zostało powierzone KML. Większość członków KML prowadzi zajęcia na tej specjalności i wyraziła zgodę i gotowość do prowadzenia zajęć na nowym kierunku: językoznawstwo i zarządzanie informacją.  

            Przedmioty w programie studiów dzielimy na trzy bloki: językoznawczy, informatyczny i językowy. W pierwszym znajdują się przedmioty obejmujące poszczególne typy badań językoznawczych i wybrane działy językoznawstwa: Wstęp do językoznawstwa, Lingwistyka matematyczna, Językoznawstwo typologiczne i porównawcze, Współczesne teorie lingwistyczne oraz nauki pokrewne: Socjolingwistyka i Psycholingwistyka, Logika matematyczna, Mechanizmy perswazji werbalnej, Filozofia. W drugim bloku są zajęcia praktyczne, związane z drugim członem nazwy kierunku – zarządzaniem informacją: Wstęp do zarządzania informacją, Technologia informacyjna, Podstawy programowania na potrzeby przetwarzania języka naturalnego, Podstawy programowania na potrzeby zarządzania informacją, Źródła informacji, Statystyka, a także Algorytmy i obliczenia. Ostatni blok to także zajęcia praktyczne, czyli nauka języków obcych. Obowiązkowy będzie język angielski, a w ramach przedmiotu Drugi język kierunku studenci będą mieli możliwość wyboru zajęć językowych (Drugi język kierunku to 18 punktów ECTS na rok, czyli 30% przedmiotów do wyboru). Przyjmuje się, że przedmiot ten będą realizować wspólnie ze studentami Instytutu Etnolingwistyki, gdzie będą mogli wybrać takie języki jak na przykład francuski, rosyjski, japoński, hiszpański, chiński. Wszystkie przedmioty mają służyć przygotowaniu do wyboru tematu i opiekuna pracy licencjackiej, którą napiszą na ostatnim semestrze studiów.

Język jest podstawowym środkiem przekazu informacji. Dlatego przetwarzanie informacji jest ściśle powiązane z językiem.
Na kierunku JĘZYKOZNAWSTWO I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ poznasz nie tylko „anatomię języka” i jego podsystemów, ale również nauczysz się, jak z takiej wiedzy korzystać. Poznasz oprogramowanie niezbędne do pracy nowoczesnemu tłumaczowi, redaktorowi gazety, specjaliście z zakresu obróbki danych oraz reprezentantom wielu innych profesji. Dowiesz się, jak funkcjonują archiwa informacji, a także jakie są techniczne i prawne uwarunkowania jej gromadzenia, przechowywania i udostępniania. Oprócz tego nauczysz się skutecznie kilku języków obcych oraz oswoisz się z wielokulturowym środowiskiem, które na naszym Wydziale jest zarazem rzeczą oczywistą i niezwykłą.

Studenci językoznawstwa i zarządzania informacją uczestniczą w unikatowych projektach naukowych związanych z technologią mowy i języka, komunikacją multimodalną, badaniami nad językiem prawa oraz licznymi innymi dziedzinami z zakresu nauk o języku i informacji.

Wybrane przedmioty

 • Podstawy programowania na potrzeby przetwarzania języka naturalnego
 • Źródła informacji
 • Technologia informacyjna
 • Wstęp do zarządzania informacją
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Współczesne teorie lingwistyczne
 • Językoznawstwo typologiczne i porównawcze
 • Algorytmy i obliczenia

Kompetencje absolwenta

 • potrafi posługiwać się pierwszym językiem obcym (Język angielski) zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz drugim językiem obcym (Drugi język kierunku) dla poziomu co najmniej B1…
 • potrafi rozpoznawać, analizować oraz oceniać zjawiska językowe, społeczne i kulturowe zachodzące w ramach relacji: humanistyka – świat cyfrowy, korzystając ze standardowych metod i narzędzi, stosowanych w badaniach językoznawczych
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu językoznawstwa i nauki o informacji, w tym badań nad językiem wraz z ich społecznymi, kulturowymi i cywilizacyjnymi kontekstami
 • zna i rozumie funkcjonowanie struktur i instytucji zajmujących się działalnością w zakresie badań nad językiem, jak i zarządzaniem informacją wraz z zasadami tworzenia różnych form przedsiębiorczości
 • jest gotów do krytycznej oceny posiadanej przez siebie wiedzy oraz odbieranych treści i ich stałej aktualizacji, w tym zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemów związanych językoznawstwem i zarządzaniem informacją

Perspektywy zawodowe

 • firmy z branży BPO (ang. Business Process Outsourcing) stanowiących zaplecze wielkich międzynarodowych koncernów,
 • centra usług wspólnych (ang. SSC – Shared Services Centers) będących scentralizowanymi oddziałami największych światowych korporacji,
 • biura tłumaczeń
 • agencje brandingowe,
 • firmy rekrutacyjne,
 • agencje reklamowe 
 • przedsiębiorstwa z branży szeroko pojętego e-marketingu (SEO/SEA),
 • agencje informacyjne i archiwa,
 • a także wiele innych podmiotach gospodarczych oraz instytucjach. Ich kompetencje pozwalają bowiem bardzo elastycznie dostosowywać się do aktualnych wymagań rynku pracy.