Prof. UAM dr hab. Włodzimierz Lapis

Włodzimierz Lapis (ur. 22 czerwca 1966 r. w Kłecku) – polski logik, matematyk i językoznawca, samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny UAM w Poznaniu.

Wykształcenie

W latach 1981–1985 uczęszczał do II LO im. Dąbrówki w Gnieźnie, do klasy o profilu matematyczno-fizycznym.

W latach 1985–1990 studiował na UAM w Poznaniu matematykę – specjalność nauczycielska, specjalizacja: metody numeryczne i programowanie. Od III roku kontynuował naukę w ramach indywidualnego toku studiów (przeznaczonego dla uzdolnionych studentów), koncentrując się na matematyce dyskretnej. Praca magisterska: „Dokładne rozkłady w losowej n-kostce”, promotor: prof. dr hab. Michał Karoński. W czasie studiów działał w trzech kołach naukowych (matematyków, dydaktyków matematyki i informatyków), pracował społecznie (pomagał osobom samotnym, chorym i niepełnosprawnym) oraz udzielał się
w życiu Duszpasterstwa Akademickiego OO Dominikanów w Poznaniu (u boku ojców Tomasza Alexiewicza oraz Jana Góry).

Wykształcenie dodatkowe:

1) Studium Rodziny przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu; praca dyplomowa: „Virsmas, czyli obrzędowość narodzin, ślubu i śmierci w kościele domowym na Litwie”

2) Studium Nauki Społecznej Kościoła na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu; praca dyplomowa: „Chrześcijanin świecki wobec władzy”

3) 2017–2018 – studia podyplomowe Pedagogika lecznicza

4) 2018–2019 – studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera

Kariera zawodowa

Od 1 III 1990 r. (jeszcze jako student) zatrudniony na UAM w Poznaniu jako pracownik naukowo-dydaktyczny (w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Neofilologii, w Zakładzie Logiki Stosowanej).

W 1998 r. obronił doktorat w oparciu o pracę pt. „Wybrane problemy algorytmizacji i automatyzacji opisów fonologicznych” (rozwiązany problem badawczy:
po 30 latach od stworzenia przez prof. Tadeusza Batoga algorytmu fonemizacji głosek dokonanie jego optymalizacji, a następnie zaimplementowanie w języku Delphi; promotor: prof. dr hab. Jerzy Pogonowski), uzyskując tym samym stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego.

W 2015 r. uzyskał habilitację w zakresie językoznawstwa na podstawie dorobku dydaktycznego, organizacyjnego i naukowego, w tym głównego osiągnięcia – monografii pt. „Semantyczne i syntaktyczne aspekty dystynktywności” (dystynktywność to wyróżnianie, odróżnianie, rozróżnianie; odnosi się do pojedynczych obiektów, zbiorów i podzbiorów, jak również ciągów oraz cech dystynktywnych ustanawiających owe dystynkcje).

Od 1 X 2019 r. zatrudniony na UAM na stanowisku profesora uczelni.

Prowadzi badania i publikuje w czterech zakresach tematycznych: dystynktywność, semiotyka logiczna, metodologia lingwistyki oraz dydaktyka.

Prowadzi lub prowadził następujące zajęcia dydaktyczne: wstęp do matematyki, logika, logika matematyczna, funkcje rekurencyjne, podstawy informatyki, oprogramowanie użytkowe, podstawy programowania, współczesne problemy informatyki, lingwistyka matematyczna, wstęp do lingwistyki matematycznej
i przetwarzania języka naturalnego, algorytmy i obliczenia, semiotyka logiczna, statystyka, humanistyka cyfrowa.

Był inicjatorem otwarcia w Instytucie Językoznawstwa UAM specjalności o nazwie „humanistyka cyfrowa”.

Dwukrotnie wyróżniony przez rektora UAM nagrodą za publikacje (za podręcznik dla studentów oraz za pracę habilitacyjną).

Pracował/Pracuje także:

1) 1992–1993 – w LO w Pobiedziskach (nauczyciel matematyki)

2) 2016–2017 – w SP nr 52 w Poznaniu (nauczyciel matematyki i informatyki)

3) 2017–2018 – w Technikum Energetycznym w Poznaniu (nauczyciel matematyki)

4) od 2017 – w SOSW im. Z. Tylewicza w Poznaniu (nauczyciel matematyki)

5) 2019–2020 – w technikum TEB Edukacja (nauczyciel matematyki)

6) od 2020 – w Liceum Plastycznym w Poznaniu (nauczyciel matematyki)

Ponadto od 1993 r. prowadzi Centrum Oświatowo-Wydawnicze PROMOTOR (kursy językowe i przygotowawcze do egzaminu na koniec szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej – matury; łącznie ok. 6 350 kursantów).

Inne osiągnięcia i wyróżnienia

W 2018 r. potwierdzone przez Mensa Polska IQ 159.

11 X 2018 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego przyznał mu odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” (jest to zaszczytne honorowe wyróżnienie, nadawane zarówno osobom, jak i instytucjom czy organizacjom, które poprzez swoją działalność wnoszą wybitny wkład w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny województwa wielkopolskiego).

Publikacje książkowe

1. Dysertacje:

 • Dokładne rozkłady w losowej n-kostce – praca magisterska (1990)
 • Wybrane problemy algorytmizacji i automatyzacji opisów fonologicznych – praca doktorska (1999)
 • Semantyczne i syntaktyczne aspekty dystynktywności – praca habilitacyjna (2014)

2. Pozostałe książki:

 • Virsmas, czyli obrzędowość narodzin, ślubu i śmierci w kościele domowym na Litwie – praca dyplomowa w Studium Rodziny przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu (1993)
 • Chrześcijanin świecki wobec władzy – praca dyplomowa w Studium Wyższej Katechezy Społecznej Pracujących przy Stowarzyszeniu Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie” w Poznaniu (1996)
 • Poradnik gimnazjalisty z III klasy – książeczka wydana własnym sumptem i bezpłatnie rozprowadzona wśród 10 000 gimnazjalistów na terenie Poznania
  i powiatu poznańskiego (2003)
 • Gimnazjum. Powtórka. Test matematyczno-przyrodniczy – repetytorium dla III klasy gimnazjum z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii
  i geografii, Wydawnictwo Publicat, 400 stron A5 (2010)
 • Gimnazjum. Test matematyczno-przyrodniczy – testy dla III klasy gimnazjum z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii, Wydawnictwo Publicat, 194 strony A4 (2010)
 • Lingwistyka matematyczna i teoria automatów – skrypt na potrzeby własnych studentów
 • Matematyka dla laika – skrypt na potrzeby własnych studentów

Linki