Najważniejsze aktualności

DLA KANDYDATÓW

Jaki kierunek studiów prowadzi Katedra Metodologii Lingwistyki?

Katedra Metodologii Lingwistyki prowadzi kierunek studiów o nazwie językoznawstwo i zarządzanie informacją jako studia dzienne I stopnia (licencjackie, trzyletnie) oraz II stopnia (magisterskie, dwuletnie).

W roku akademickim 2022/2023 otwieramy oprócz tego na studiach II stopnia nową specjalność o nazwie INTERLINGWISTYKA / INTERLINGUISTICS.

Jak ubiegać się o przyjęcie na studia?

W celu zarejestrowania się na wybrany kierunek studiów zapraszamy
do odwiedzenia portalu kandydata, gdzie można łatwo założyć konto,
a następnie wybrać z dostępnych list odpowiedni profil kształcenia.

Jakie było zainteresowanie naszą specjalnością w poprzednich latach?

W roku 2021 na studiach I stopnia z zakresu językoznawstwa i zarządzania informacją dostępnych było 30 miejsc. W rekrutacji udział wzięło 155 kandydatów, z czego 135 opłaciło zgłoszenie, co oznacza zainteresowanie specjalnością na poziomie 4,50 kandydata na jedno miejsce. W latach 2020 oraz 2019 powyższe zainteresowanie wyniosło, odpowiednio, 2,47 oraz 2,77 kandydata na jedno miejsce. W bieżącym roku również oferujemy 30 miejsc na studiach I oraz II stopnia o powyższym profilu.

Jakie języki będą mieli do wyboru nasi tegoroczni studenci pierwszego roku?

W roku akademickim 2022/2023 studenci pierwszego roku studiów I stopnia – w ramach przedmiotu praktyczna nauka II języka (tzw. „drugi język kierunku”) – będą mieli najprawdopodobniej do wyboru jeden z pięciu języków do nauki od podstaw:

  • NIEMIECKI
  • FRANCUSKI
  • HISZPAŃSKI
  • CHIŃSKI
  • JAPOŃSKI

Powyższa lista może się poszerzyć – zależnie od dostępności lektorów oraz liczby studentów w poszczególnych grupach. Przydział do grup językowych może być uzależniony od wyników matur oraz od pozycji na liście rekrutacyjnej. Student wskazuje trzy preferowane przez siebie języki podczas Dnia studenta I roku.

W przypadku studentów studiów II stopnia możliwa będzie kontynuacja rozpoczętej wcześniej nauki wybranego języka, jak również nauka od podstaw języków francuskiego oraz/lub niemieckiego.

Powyższa oferta językowa realizowana będzie przez KML we współpracy z Instytutem Lingwistki Stosowanej UAM oraz Instytutem Etnolingwistyki UAM.

Dlaczego warto studiować językoznawstwo i zarządzanie
informacją?

Język jest podstawowym środkiem przekazu informacji. Dlatego przetwarzanie informacji jest ściśle powiązane z językiem.
Na kierunku JĘZYKOZNAWSTWO I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ poznasz nie tylko „anatomię języka” i jego podsystemów, ale również nauczysz się, jak z takiej wiedzy korzystać. Poznasz oprogramowanie niezbędne do pracy nowoczesnemu tłumaczowi, redaktorowi gazety, specjaliście z zakresu obróbki danych oraz reprezentantom wielu innych profesji. Dowiesz się, jak funkcjonują archiwa informacji, a także jakie są techniczne i prawne uwarunkowania jej gromadzenia, przechowywania i udostępniania. Oprócz tego nauczysz się skutecznie kilku języków obcych oraz oswoisz się z wielokulturowym środowiskiem, które na naszym Wydziale jest zarazem rzeczą oczywistą i niezwykłą.

Studenci językoznawstwa i zarządzania informacją uczestniczą w unikatowych projektach naukowych związanych z technologią mowy i języka, komunikacją multimodalną, badaniami nad językiem prawa oraz licznymi innymi dziedzinami z zakresu nauk o języku i informacji.

Absolwenci językoznawstwa i zarządzania informacją znajdują zaś zatrudnienie
w firmach z branży BPO (ang. Business Process Outsourcing) stanowiących zaplecze wielkich międzynarodowych koncernów, w tzw. centrach usług wspólnych (ang. SSC Shared Services Centers) będących scentralizowanymi oddziałami największych światowych korporacji, w biurach tłumaczeń i agencjach brandingowych, w firmach rekrutacyjnych, agencjach reklamowych oraz przedsiębiorstwach z branży szeroko pojętego e-marketingu (SEO/SEA), w agencjach informacyjnych i archiwach, a także wielu innych podmiotach gospodarczych oraz instytucjach. Ich kompetencje pozwalają bowiem bardzo elastycznie dostosowywać się do aktualnych wymagań rynku pracy.

Prezentacja kierunku

Deklaracja dostępności kml.amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, NIP 777-00-06-350, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kml.amu.edu.pl.

- Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

- Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-31
- Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
Włodzimierz Lapis
E-mail: kml@amu.edu.pl
Telefon: 602 216 056

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Katedra Metodologii Lingwistyki, Wydział Neofilologii UAM
Adres: al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
E-mail: kml@amu.edu.pl
Telefon: 602 216 056

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Katedra Metodologii Lingwistyki
Wydział Neofilologii UAM
al. Niepodległości 4

61-874 Poznań