1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 29 września 2021 r.

Zasady uczestnictwa w zajęciach w salach podczas semestru zimowego 2021/2022

Z uwagi na trwającą pandemię na naszej Uczelni wprowadzono liczne ograniczenia oraz zasady dotyczące przebywania w budynkach UAM. W szczególności należy pamiętać o NOSZENIU MASECZEK oraz ZACHOWANIU MIĘDZY SOBĄ DYSTANSU SPOŁECZNEGO RÓWNEGO MINIMUM 1,5 METRA.

ZAJĘCIA ZDALNE ORAZ W SALACH: REKTORKA UAM SPOTKAŁA SIĘ Z DZIENNIKARZAMI, BY OMÓWIĆ OGRANICZENIA.

Zarządzenie nr 139/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Zasady funkcjonowania Uczelni w czasie pandemii:

1. Wszystkie niekontrolowane wejścia do budynku (pozbawione portierni) powinny zostać niezwłocznie zamknięte.

2. Osoba wchodząca do obiektu powinna:
a) mieć zasłonięte usta i nos;
b) zdezynfekować ręce;
c) poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała.

Portier odmawia wstępu do budynku osobie, której temperatura ciała wynosi co najmniej 38°C, jak również osobie, która nie spełnia warunków a) lub b).

3. Wszystkie osoby poruszające się w przestrzeniach wspólnych (korytarze, hole, toalety, biblioteki, sale dydaktyczne itp.) oraz opuszczające stanowisko pracy mają obowiązek zakrywania ust i nosa.

4. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5-metrowego dystansu.

5. Dopuszcza się korzystanie z ogólnodostępnych szatni bez obsługi.

6. W miejscach pracy należy ograniczyć obecność osób postronnych (tylko jedna osoba obsługiwana) oraz zminimalizować czas bezpośredniego kontaktu.

7. Osoby zakażone powinny niezwłocznie powiadomić o tym fakcie bezpośredniego przełożonego, który następnie informuje o nim prorektora ds. kadr i rozwoju.

Zobowiązuje się wszystkich do przestrzegania mających zastosowanie na naszej Uczelni procedur oraz aktualnych przepisów i zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.